I Sverige beräknas 23 000 skolbarn ha autism och ändrade förutsättningar till följd av coronapandemin riskerar att ytterligare försämra situationen för dem.

– Det är ett underbetyg att skolan inte ger ett tillräckligt gott stöd till barn med autism. För att kunna delta i samhället på samma villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd, säger Agneta Söder, skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet.

Endast drygt hälften av föräldrarna till skolbarn med autism, 56 procent, upplevde att barnen fick bättre stöd i skolan efter diagnosen, visar Autism-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet. Många skolbarn med autism har mycket hög frånvaro i skolan. Orsakerna till frånvaron är framför allt bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och låg kunskap om autism.

– Vi vet att många i skolan vill ge rätt stöd men att de ofta saknar rätt verktyg, något som blivit ännu tydligare när coronapandemin förändrat skolans vardag. Vi har därför tagit fram fem konkreta tips om vad skolorna bör tänka på för att ge rätt stöd till barn med autism, säger Agneta Söder.

Totalt beräknas över 23 000 skolbarn ha autism och många av dem utvecklar ångest, depression och annan psykisk ohälsa på grund av bristande stödinsatser från samhället. Det händer också att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten som misstolkar skolfrånvaro, social isolering och utmanande beteende som brister i föräldraskapet och lägger skulden på föräldrarna. Därför är det viktigt att både lärare och socialtjänsten har en nära dialog med föräldrarna och barnet, som själva är experter på vad just det barnet har för behov och förutsättningar.

Så kan skolan skapa bättre förutsättningar för barn med autism:

1. Förtydliga det du säger
Använd tydliggörande pedagogik som bildstöd och tydliga, korta instruktioner.

2. Minimera störmoment
Många med autism är överkänsliga för ljud, ljus och dofter. Se om skolmiljön kan anpassas för att ta bort den typen av hinder.

3. Skippa småpratet och var konkret
Många med autism ser inte vitsen med småprat så håll dig till ämnet och till fakta. Var konkret och undvik abstrakta begrepp och bildspråk.

4. Lär av experterna
Ta hjälp av till exempel habiliteringen eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, som ger gratis råd och handledning till skolor. Barnet är också expert och kan tala om vad just hen behöver.

5. Glöm inte rasten
Ofta behöver barnen stöd över hela skoldagen, även på rasten och på fritids.

För mer information, vänligen kontakta:
Agneta Söder, skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet, 070-242 71 15, agneta.soder@autism.se

Om Autism-enkäten
Autism-enkäten är en undersökning som genomförs bland personer med autism och närstående till personer med autism. Totalt har 2 633 personer, som är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet, svarat. Av dem har 16 procent, 421 personer, själva en autismdiagnos. Enkäten genomfördes den 4–19 mars 2019 och var inriktad mot hälsa och sjukvård. Enkäten har genomförts för att Autism- och Aspergerförbundet vill undersöka hur situationen inom hälso- och sjukvården ser ut för personer med autism.
Länk till enkäten: Hälso- och sjukvårdsrapport 2019

Om autism
Autism är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma symtom inom två huvudområden; begränsning i social kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar och annan samsjuklighet som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, epilepsi eller syn- och hörselnedsättning. En till två procent av alla barn uppskattas ha någon form av autism.

Om Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism i alla åldrar. Förbundet samlar omkring 19 000 personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Autism- och Aspergerförbundet sprider information och ökar förståelsen för autism. Vårt mål är att samhällets olika aktörer ska anpassa utbildning, boende, sysselsättning och fritid för personer med autism.

Ladda ner pressmeddelandet här: Bara vartannat skolbarn fick bättre stöd efter autismdiagnos

Bilder som är fria för användning hittar ni här: