Autismliknande tillstånd

Används ibland som synonym för diagnosen atypisk autism/genomgripande störning i utvecklingen UNS (utan närmare specifikation) och innebär att personen inte uppfyller alla symtom för att få diagnosen autism. Det kan innebära att debuten inföll för sent och/eller att vissa symtom fattas eller uppträder i en annorlunda form. Läs mer om atypisk autism här.

 
Autismliknande tillstånd är också den benämning som används i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för andra autismspektrumtillstånd än diagnosen autism.