Åtgärdsprogram och särskilt stöd

 


Ett åtgärdsprogram ska alltid utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Det ska även anges vem som ansvarar både för genomförandet och för uppföljning och utvärdering. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas dock av rektorn.

Åtgärdsprogrammet ska användas av lärare och skolan för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten för eleven. Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, elevens styrkor och svagheter samt vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Arbetet ska omfatta elevens hela skolsituation.

Läs mer om behovet under hela skoldagen här: Pedagogisk Utredning

Genom uppföljning och utvärdering kan programmet användas för att bedöma elevens framsteg och framtida behov av stöd. Vid behov ska åtgärdsprogrammet revideras.

Åtgärdsprogrammet ska ange de konkreta åtgärder som skolan planerar att vidta för att stödja eleven. Åtgärderna ska vara både långsiktiga och kortsiktiga och de ska relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav. Åtgärdsprogrammet är en skriftlig bekräftelse på vilket stöd eleven är i behov av och en beskrivning av de insatser som ska göras.

Anser vårdnadshavaren att de föreslagna åtgärderna inte ger barnet tillräckligt stöd går det att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämnden kan säga om eleven borde få mer stöd eller stöd i annan form. I så fall upphävs åtgärdsprogrammet. 

Den individuella utvecklingsplanen, som ska ge alla elever stöd för utvecklingen mot målen, ersätter inte åtgärdsprogrammet. Den individuella utvecklingsplanen upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet. Ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst under skolåret så snart det framkommit att eleven behöver särskilt stöd.

Om lärare och/eller elevhälsan saknar kompetens om autism så behöver man ta in sådan kompetens utifrån. Man kan ta stöd från den som utrett barnet till exempel en habiliteringsverksamhet, främst specialpedagog och/eller en arbetsterapeut. Man kan också stödja sig i den medicinska utredningen där det ibland framgår mer konkret  vilket stöd som är lämpligt för just det här barnet. Skolan kan även vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för råd och handledning, vilket är gratis.

Förbundet har gjort en översiktsbild av de allmänna råden som beskriver hur processen går till.

Översiktsbilden hittar du: HÄR

Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång

En form av mer extraordinärt särskilt stöd är att eleven placeras i en särskild undervisningsgrupp. För många elever med autism är det här ett alternativ eftersom det ger ett mindre sammanhang med färre elever och färre intryck med mera. Det går också med lagstöd att få enskild undervisning, om det inte på annat sätt går att tillägna sig undervisningen för eleven.

 

 

Anpassad studiegång är också en mer extraordinär stödinsats där eleven i olika grad läser färre ämnen än den ordinarie kurs- eller ämnesplanen.