Almedalen

Sedan 2007 deltar Autism- och Aspergerförbundet under Almedalsveckan i Visby, varje sommar med fokus på en eller fler frågor. Under Almedalsveckan finns tillfälle till både planerade och spontana kontakter med politiker och myndighetspersoner där vi kan informera och väcka intresse för våra frågor.


 
 

Sommaren 2015 deltog Autism- och Aspergerförbundet i Almedalsveckan för åttonde gången. Förbundet arrangerade tre välbesökta seminarier, två i egen regi och ett tillsammans med FUB, Förbundet för barn och unga med utvecklingsstörning. ”Skolans krav allt tuffare för elever med autism” var rubriken på det ena egna seminariet medan det andra hade titeln ”Fastspänd i skolan, inlåst på boendet – hur undviker vi tvång och begränsning vid autism?”. Tillsammans med FUB arrangerade förbundet seminariet ”LSS = Leva som Svensson eller Leva Som Snopen”. 

Representanter för förbundet deltog också i paneler på seminarier arrangerade av bland annat Handikappförbunden och Solhagagruppen. I fem dagar hade förbundet ett tält på Hamngatan i

Visby, ett tält som bemannades av representanter för Gotlandsföreningen, riksstyrelsen och kansliet. Många besökte tältet där det fanns informationsmaterial av olika slag samt information om förbundets seminarier. Enskilda möten genomfördes dessutom med myndighetsföreträdare och andra aktörer.

Inför Almedalsveckan producerades informationsblad och flygblad kring våra aktiviteter under veckan.

På förbundets blogg finns mer att läsa:

Debutantbalen i Almedalen
Leva Som Svensson eller Leva Som Snopen?

 

Sommaren 2014 genomförde förbundet tre seminarier som var mycket välbesökta. Fokus låg på inkluderingen i skolan, LSS och särskolan. Det var även många som besökte förbundets tält. Det kom föräldrar, syskon, arbetsgivare, fotbollstränare och universitetslärare. Dessutom träffade förbundets representanter bland annat Agneta Luttropp, ledamot i socialutskottet och suppleant i utbildningsutskottet, Samuel Sunesson från socialdepartementet, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och juristen Anna Karin Boqvist från samma myndighet.

På förbundets blogg finns mer att läsa:

Inkludering i skolan - på vems villkor?

Alla värnar LSS - men vem tar ansvar för lagen?
 
 
Sommaren 2010 var ”elever som inte är i skolan” den fråga förbundet drev hårdast i Almedalen. Med utgångspunkt från medlemsenkäten på samma tema genomförde ordförande Eva Nordin-Olson, styrelseledamoten Marjo Manell och förbundssekreterare Anna Calissendorff enskilda möten med riksdagspolitiker från utbildningsutskottet samt med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.  När det gäller den ekonomiska situationen för personer med omfattande funktionsnedsättningar mötte vi ordförande i riksdagens socialutskott Kenneth Johansson samt socialdemokraten Lars U Granberg.
 

Sommaren 2009 låg fokus på skolfrågor. Ordförande Eva Nordin-Olson och ombudsman Lena Almvik deltog i seminarier, debatter och hade enskilda möten med bland annat generaldirektören för Skolinspektionen Anne-Marie Begler och Marie Granlund, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Sommaren 2008 var LSS den viktigaste frågan, inför det betänkande som statliga LSS-kommittén skulle lämna i slutet av augusti samma år. Ordförande Eva Nordin-Olson och förbundssekreterare Anna Calissendorff deltog i seminarier och debatter och hade enskilda möten med LSS-kommiténs ordförande Kenneth Johansson och ett flertal ledamöter i riksdagens social- och socialförsäkringsutskott. En eftermiddag under veckan samlades ett fyrtiotal medlemmar för att gå runt i Visbys innerstad iförda T-shirts med texterna ”LSS - Leva som Svensson” och ”Jag har inte valt AUTISM men jag vill välja MITT LIV”.

Sommaren 2007 ordnade Riksföreningen Autism tillsammans med Förenings Autism i Stockholms län och Föreningen Autism Gotland ett mycket välbesökt seminarium om LSS-frågor. Bakgrunden var att en statlig utredning höll på att göra en översyn av LSS.  Medverkade på vårt seminarium gjorde Bengt Westerberg, tidigare partiledare och riksdagsledamot, Eva Nordin-Olson, ordförande i Riksföreningen Autism, Eva Wetterdahl, förälder, och Jesper Hållén, vd för Törngårdens Autismcenter och Föreningen Autism i Stockholms län. För att locka åhörare till seminariet gick ett antal medlemmar runt i Visby iförda våra T-shirts med LSS-tryck och delade ut en flyer med information om seminariet.