Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med autism eller annan funktionsnedsättning rätt att få extra stöd i vardagen. Syftet med lagen är att säkerställa att alla människor ska kunna leva ett fungerande och gott liv.  

LSS är en lag som ska se till att person med stora och varaktiga funktionsnedsättningar får det stöd och den service som behövs i vardagen. Genom stödinsatser ska människor med funktionsnedsättning få möjlighet till lika goda levnadsvillkor som alla andra. Barn och ungdomar ska tidigt få rätt stöd så att de får samma möjligheter och levnadsvillkor som andra barn. 


Så fungerar LSS 
 

LSS är en rättighetslag, vilket innebär att den talar om vad du eller ditt barn har rätt till. Du ska också kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Det innebär att du kan överklaga ett beslut om stödinsats till en allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen).  

LSS är även vad man brukar kalla för en pluslag. Det innebär att insatser med stöd av LSS inte får inskränka på de rättigheter som du kan ha enligt en annan lag, till exempel socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. LSS ska även säkerställa rätten till insatser när stödet enligt andra lagar är otillräckligt.  


Vem gäller LSS för?  
 

LSS gäller för de individer som tillhör någon av lagens tre så kallade personkretsar.  

  • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
  • Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
  • Personkrets 3: Personer med andra bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför kräva ett omfattande behov av stöd eller service. 


Stödinsatser i LSS
 

I LSS finns tio olika typer av insatser. Insatserna ska utformas utifrån dina eller ditt barns egna behov. Du ska själv ha stort inflytande och självbestämmanderätt för hur insatserna utformas. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska ha lika goda levnadsvillkor som personer utan funktionsnedsättning i samma ålder.   


LSS för barn och unga
 

I LSS finns det många viktiga utgångspunkter som riktar sig specifikt till barn och ungdomar. Lagen ska ge rätt förutsättningar för barnets fysiska och psykiska utveckling, främja ungas behov av frigörelse och på andra sätt se till att barn med funktionsnedsättning får en bra uppväxt.  

 

Film

Se även vår informationsfilm Om LSS. Filmen hittar du om du scrollar ner en liten bit på sidan. Länk till informationsfilmerna.

 

Länkar

Läs mer om LSS-insatserna här. Länk till ny sida 

Den senaste versionen av LSS finns alltid på riksdagens webbplats. Du hittar lagen här:  Länk till lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade