2020-03-27

Corona och LSS

En omfattande samhällsspridning av coronaviruset i Sverige har aktualiserat en del frågor gällande insatser enligt LSS.

Bild

Många med autism kommer i sin vardag regelbundet i kontakt med personal i bland annat LSS-verksamheter, färdtjänst och hälso- och sjukvården. Samtidigt kan en del med autism även ha underliggande sjukdomar och vara extra utsatta vid eventuell smitta av coronaviruset. Mot bakgrund av att vi idag har en omfattande samhällsspridning av coronaviruset i Sverige har en mängd frågor aktualiserats gällande bostad och daglig verksamhet enligt LSS. Här har vi samlat några vanliga frågor.

Du hittar även frågor och svar på Socialstyrelsens hemsida:  Corona frågor och svar

På Socialstyrelsens hemsida hittar du också utbildningar för hur man kan förhindra smittspridning av covid 19 inom socialtjänst eller LSS-verksamhet: Utbildning och material covid 19

Några frågor om coronavirus och LSS:

Får man ha besöksförbud i LSS-bostäder? 

Socialstyrelsen klargör följande: 

Nej, men det är möjligt att vid behov föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt än via ett fysiskt besök. Personalen kan behöva informera den som får insatser och närstående om eventuella risker för smittspridning vid besök. Det blir särskilt viktigt om det finns personer som tillhör riskgrupperna på boendet.


LSS-insatser är frivilliga och ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Varje lägenhet inom ett LSS-boende är personens egen bostad. Det finns inte några bestämmelser som gör att man mot den enskildes vilja kan begränsa besök från exempelvis anhöriga och vänner i deras boende.


Vem ansvarar för stöd och hjälp om ordinarie personlig assistent är sjuk?

Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Det innebär bland annat att kommunen har ett ansvar vid tillfälliga utökningar av insatsen, till exempel för att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.


Kan man stänga ner verksamhet enligt LSS om många i personalen behöver stanna hemma?

Det beror på vad som menas med att stänga. Om nämnden överväger att stänga hela eller delar av en verksamhet behöver konsekvenserna för samtliga individer analyseras.
Dessa personer behöver fortfarande få det stöd eller den hjälp som de behöver. Till exempel: om en daglig verksamhet eller dagverksamhet stängs tillfälligt så kan man istället behöva sätta in resurser i hemtjänsten, en gruppbostad eller i boendestöd.


Socialtjänsten, LSS-verksamhet och den kommunala hälso- och sjukvården är samhällsviktig verksamhet. Det betyder att verksamheten ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet även vid ett utbrott av smitta. Verksamheterna ska ha planerat för att kunna hantera en allvarlig händelse så som ett utbrott av smitta. De krav som gäller för verksamheten normalt sett gäller också då.

 

 

 

« Tillbaka