2019-06-27

Pressmeddelande: Flickor med autism får vänta längre på diagnos

Unga flickor med autism får sin diagnos betydligt senare än pojkar. Andelen pojkar som får sin diagnos före fem års ålder är dubbelt så hög, visar Autism-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet.

Bild

– Att flickor med autism får sin diagnos mycket senare än pojkar är ett underbetyg. För att kunna delta i samhället på samma villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism så tidigt som möjligt får rätt utformat stöd av exempelvis specialpedagoger, säger Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och Aspergerförbundet.

Autism-enkäten visar att endast 17 procent av flickorna med autism får sin diagnos före fem års ålder, medan motsvarande siffra för pojkar är 32 procent. Skillnaderna håller i sig upp i åldrarna. När barnen är 11 år gamla har bara 44 procent av flickorna fått sin diagnos, jämfört med 72 procent av pojkarna.

– Autism hos flickor uttrycker sig ofta annorlunda än hos pojkar, och det är självklart lika viktigt att även flickorna får det stöd de behöver. Vi har därför tagit fram råd till personal i förskolan som vi hoppas att de använder för att bli ännu bättre på att upptäcka även flickor med autism, säger Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Det är i dag möjligt att upptäcka autism och ställa diagnos redan vid två års ålder, vilket gör att förskolepersonal kan spela en stor roll för att se tecken på autism hos små barn. Det finns en stor vetenskaplig enighet om att tidiga insatser är viktiga, även om effekterna av dem kan variera. En avhandling från Karolinska institutet visar att när förskolepersonal får handledning kring autism utvecklas 30 procent av barnen med autism på ett positivt sätt.

Några tecken på autism som ofta missas hos flickor

  • Flickan har ett avvikande kroppsspråk, till exempel hälsar hon inte eller ger inget svarsleende tillbaka i dialog. Hon kan även ha annorlunda mimik, gester och satsmelodi.
  • Flickan är ofta ensam, leker bredvid andra barn snarare än med andra barn.
  • Flickan har problem i matsituationen. Det kan handla om selektivt ätande, som att bara äta en viss sorts mat eller mat av en särskild färg. Flickan är rutinbunden i var och hur hon äter.

Hit kan personal på skolor och förskolor vända sig
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, kan ge både råd och konkret handledning inom hela skolväsendet från organisationsnivå till enskilda individer. Dessutom håller Utbildningscenter Autism kurser i ämnet.

Råd till pedagoger i förskolan om autism
Om du som arbetar i förskolan ser flera av de tecken på autism som ofta missas hos flickor, bör du kontakta föräldrarna och diskutera med dem. Flickan kan ha ett annat beteende hemma och vara på ett annat sätt i förskolan. En del kan få utbrott hemma på kvällen vilket kan var tecken på att all energi har gått åt under dagen i förskolan.

För mer information, vänligen kontakta:
Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, 070-226 08 75, svenny.kopp@gmail.com
Ulla Adolfsson, ordförande för Autism- och Aspergerförbundet, 070-303 00 68, ulla.adolfsson@autism.se
Agneta Söder, presskontakt för Autism- och Aspergerförbundet, 070-199 50 25, agneta.soder@autism.se

Höguplöst bild: Svenny kopp
Höguplöst bild: Ulla Adolfsson
Höguplöst bild: Genrebild flicka

Om Autism-enkäten
Autism-enkäten är en undersökning som genomförs bland personer med autism och närstående till personer med autism. Totalt har 2 633 personer, som är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet, svarat. Av dem har 16 procent, 421 personer, själva en autismdiagnos. Enkäten genomfördes den 4–19 mars 2019 och var inriktad mot hälsa och sjukvård. Enkäten har genomförts för att Autism- och Aspergerförbundet vill undersöka hur situationen inom hälso- och sjukvården ser ut för personer med autism.

Frågan som ställdes var: Vid vilken ålder fick du din autismdiagnos? / Vid vilken ålder fick den person du stöttar sin autismdiagnos?

Om autism
Autism är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma symtom inom två huvudområden; begränsning i social kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar och annan samsjuklighet som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, epilepsi eller syn- och hörselnedsättning. En till två procent av alla barn uppskattas ha någon form av autism.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism i alla åldrar. Förbundet samlar omkring 18 500 personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Autism- och Aspergerförbundet sprider information och ökar förståelsen för autism. Vårt mål är att samhällets olika aktörer ska anpassa utbildning, boende, sysselsättning och fritid för personer med autism.

 

« Tillbaka