2019

»Detta är oacceptabelt och tyvärr inte en enstaka händelse«

Så händer det igen! En person har blivit utsatt för svåra missförhållan­den i en LSS-verksamhet. På TV både ser och hör vi hur Dick Nord blir hotad och kränkt i sitt eget hem på en gruppbostad. Ingen har lyssnat på anhöriga som gång på gång försökt uppmärksamma ledning och ansva­rig kommun om att Dick inte har det bra. Till sist bestämmer sig anhöriga för att göra en ljudinspelning i hemlighet. När de lyssnar på inspelningen förstår de att han varit svårt utsatt för både fysiska och psykiska kränkning­ar. Detta är helt oacceptabelt och tyvärr inte en enstaka händelse! Det är nödvändigt att förändringar sker inom kort. Det är nödvändigt att personal får den utbildning som behövs för att ge rätt stöd och omsorg till de personer som bor på en gruppbostad.

Det är nödvändigt att ledningen tar sitt ansvar för att kvaliteten regelbundet följs upp och säkerställs. Det är nödvändigt att Socialstyrelsen omgående ges i uppdrag att ta fram bin­dande föreskrifter om kompetenskrav för personal på LSS-bostäder. Det är nödvändigt att IVO får resurser att göra regelbunden tillsyn på LSS-bostäder. Detta kan inte vänta! I januari presenterades den hårt kritiserade LSS-utredningen och stora delar av utredningen förkastades av en enig funktionsrättsrörelse. Försla­gen på förändringar av assistansen skulle, om de blir verklighet, försämra situationen radikalt för många av de som är i behov av assistans för att ha ett fungerande liv. För insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet ser vi inga förslag som utvecklar insatserna i positiv riktning.

Hur är det möjligt efter flera års utredande? Utredningen innehåller trots allt också en del bra förslag som vi under våren kommer att analysera närmare. I skrivande stund vet vi inte hur framtiden för utredningen ser ut. Kommer den att förkastas i sin helhet eller kommer regeringen att gå vidare med delar av förslagen? I förbundet pågår ett intensivt arbete med att planera och förbereda kommande aktiviteter. Vi planerar ett utökat arbete inom årets prioriterade områden: skola, LSS och hälso- och sjukvård. Vi planerar att erbjuda riktade utbildningar, informationsmaterial och film. Detta är möjligt mycket tack vare att vi nu är förmånstagare till Postkodlotteriet men också genom statsbidrag, medlems­avgifter och gåvor. Förbundet fortsätter att växa! Det ger oss större möjlighet att informera och utbilda om autism och det ger oss större möjlighet att tillsammans påverka de som fattar besluten.

ULLA ADOLFSSON

Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet