2018

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsanpassning (2014/105206)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om utfärdanden av intyg i hälso- och sjukvården (4.1.1-15242/2018)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende En andra chans och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57 (Dnr Ku2018/01470/KI )

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar över remisspromemoria om Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. (Dnr U2018/03059/GV)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning (Dnr 2017:1098)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till reviderade allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola med nytt avsnitt om urval till gymnasiesärskolans nationella program (Dnr 2017:01384)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Med undervisningsskicklighet i centrum– ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet: Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:44), Läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148) och Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
remisspromemorian om behörighet att undervisa i specialskolan,
diarienummer (U2018/02429/S)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och
den rättspsykiatriska vården (Diarienummer S2017/01566/FS)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning (S2017/07389/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Promemoria om kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( S2017/07389/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR   

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag gällande timplan för grundsärskolan, specialskolanrespektive sameskolan, föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav iårskurs 3 i grundsärskolan (2017:782)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag till reviderad läroplan för förskolan, diarienummer (2017:783)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR