Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:  På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. (SOU 2017:43)
 
 
Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. (SOU 2017:44)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, (SOU 2017:35), U2017/1967/S
 
 
Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering som del av remiss Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, (SOU 2017:35) avsnitt 8.2.

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, (U2017/01365/UH)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Se barnet! SOU 2017:6

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)