Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle –Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet (2016/04598/FST) Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Allmänna råd med kommentar om måluppfyllelse i förskolan
(Dnr 6.1.2-2016:614) 
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Rätten till en personförsäkring - ett stärkt konsument-
skydd (SOU 2016:37) 
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U 2016/03475/S)  Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26) Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Regional indelning – tre nya län, diarienummer (SOU 2016:48)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning(SOU 2016:25)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Låt fler forma framtiden!(SOU 2016:5)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Effektiv vård (SOU 2016:2)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution
knuten till ett sjukhus (Dnr 2015:1375)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, om-
sorg och forskning (SOU 2015:80)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Strategi för digitala tjänster (till Sveriges Konsumenter)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets bilaga till Handikappförbundens yttrande över:
Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)
Läs bilagan som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)