Parallellutredning till LSS-utredningen

 

 

Regeringen kommer fram till 2018 utreda LSS och assistansersättningen. Under tiden som LSS-utredningen pågår kommer en arbetsgrupp från Funktionsrätt Sverige genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Förbundets jurist Maria Sivall och förbundets förra ordförande Eva Nordin-Olson representerar Autism- och Aspergerförbundet i arbetsgruppen.

På denna sida samlar vi parallellutredningens ställningstaganden.

På handikappförbundens hemsida kan du ta del av ännu mer information om arbetsgruppens arbete: LSS ska utvecklas, inte avvecklas

 

Huvudmannaskap
Den första fråga som utretts är den om huvudmannaskap. Handikappförbunden utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande.

Här kan du läsa ställningstagandet om huvudmannaskap: Funktionsrätts  syn på huvudmannaskap inom LSS

 

Centrala begrepp
I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och man bör utreda om vissa begrepp därför behöver definieras tydligare.Handikappförbundens parallella utredning av LSS, invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Här kan du läsa  ställningstagandet om centrala begrepp: Funktionsrätts syn på centrala begrepp inom LSS

 

Anhörigassistans
Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om anhörigassistans: Funktionsrätts syn på anhörigassistans