Överklaga LSS


Hur man överklagar
 
Ett exempel på hur ett överklagande i ärende om insats enligt LSS kan formuleras:

Till förvaltningsrätten i X län
Klagsbo den 14 september 2011

Klagande:
Kalle Karlsson, ååååmmdd-xxxx
Storgatan 1
000 00 KLAGSBO
Tel. 00 – 10 10 10

Ombud:
Bengt Karlsson
Storgatan 1
000 00 KLAGSBO

Motpart:
Socialnämnden i X – kommun

Överklagat beslut:
Socialnämndens beslut den 5 september 2011, angående rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Yrkande:
Så som ombud för Kalle Karlsson överklagar undertecknad ovan angivet beslut och yrkar att förvaltningsrätten förpliktar socialnämnden att bevilja Kalle Karlsson den begärda insatsen.

Grunder:
Socialnämnden har som skäl för sitt avslagsbeslut angett att den begärda insatsen inte kan tillgodoses inom sex månader. Kalle Karlsson är i ett omedelbart behov av den begärda insatsen. Skälen till detta behov är följande…

Eftersom resursbrist enligt praxis inte är ett giltigt skäl för att vägra en begärd insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade saknar socialnämndens beslut laglig grund.

Klagsbo dag som ovan

Bengt Karlsson
Fullmakt bifogas
(underskrift)
 
 
Uppdaterad 2011-09-22